Η επικινδυνότητα του ραδόνιου σε νερό και περιβάλλον.

Η επικινδυνότητα του ραδόνιου σε νερό και περιβάλλον.

Η Ομάδα Ραδονίου που δραστηριοποιείται στο Εργαστήριο Πυρηνικής Φυσικής (Ε.Π.Φ.) του Παν/μίου Ιωαννίνων, αναφέρει ότι το ραδόνιο είναι δυνατόν να αναβλύζει σε μικρές ποσότητες από το νερό της βρύσης. Συνήθως η συγκέντρωση του ραδονίου στο δίκτυο ύδρευσης είναι αμελητέα, αλλά το νερό ορισμένων πηγαδιών μπορεί να είναι εξαιρετικά ραδιενεργό.  Πρέπει λοιπόν να γνωρίζουμε ότι,  η συνεισφορά του νερού στο ραδόνιο των κατοικιών,  κάνει τον αέρα του μπάνιου και της κουζίνας μέχρι και 25% περισσότερο ραδιενεργό, από ότι των άλλων δωματίων.

Στην εγκύκλιο του Υπ. Υγειας (Αριθ. πρωτ. Δ1δοικ.600552-8-18. Πρόληψη της νόσου των λεγεωναρίων) Σχετ. Γ1(δ)/ΓΠοικ.67322/6.9.2017 Υγειονομική Διάταξη- Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄3282/19.09.2017 ) Περί « Ποιότητας νερού ανθρώπινης κατανάλωσης σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της Οδηγίας 98/83/ΕΚ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της 3ης Νοεμβρίου 1998 όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία (ΕΕ) 2015/1787 (L260, 7.10.2015)». Το ΦΕΚ Β΄3282/19.09.2017, στην Σελιδα 9 -Μέρος Γ-΄ Ενδεικτικές παράμετροι, αναφέρει την ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ .Για τον έλεγχο των παραμέτρων της ραδιενέργειας εφαρμόζεται η Π/112/1057/2016/01.02.2016 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 241/Β/09.02.2016) «Θέσπιση απαιτήσεων προστασίας της υγείας του πληθυσμού από ραδιενεργές ουσίες που περιέχονται στο νερό ανθρώπινης κατανάλωσης, σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2013/51/EYΡATOM του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2013».

Σύμφωνα λοιπόν με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας η μέτρηση του ραδονίου προγραμματίζεται από την Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας  (ΕΕΑΕ) και δεν απαιτείται από τους υπευθύνους ύδρευσης.

Διενεργεί συστηματικές αναλύσεις δειγμάτων πόσιμου νερού , σύμφωνα με την Οδηγία 2013/51/ EYΡATOM ,σχετικά με τη θέσπιση απαιτήσεων προστασίας της υγείας του πληθυσμού από ραδιενεργές ουσίες που περιέχονται στο νερό ανθρώπινης κατανάλωσης , που μεταφέρθηκε στο εθνικό δίκαιο με την Απόφαση Π/112/1057/2016/01.02.2016 (ΦΕΚ 241/Β/09.02.2016) και σε σχετικές εγκυκλίους του Υπουργείου Υγείας.

Δείτε περισσότερα στην ενότητα: ‘Έλεγχος νερού ανθρώπινης κατανάλωσης – Διαδικασία παρακολούθησης – Διαδικασία έκδοσης πιστοποιητικού καταλληλότητας. Επιπλέον δε, ο Ραδιολογικός έλεγχος, σε μονάδες ιαματικής θεραπείας και κέντρα ιαματικού τουρισμού-θερμαλισμού, σύμφωνα με το άρθρο 2, παρ. 3.4 (ζ) της υπουργικής απόφασης 2704/2018 (ΦΕΚ 603/Β/22-2-2018)για τη χορήγηση ειδικού σήματος λειτουργίας, σε αυτές τις μονάδες , απαιτείται πιστοποιητικό καταλληλότητας από άποψη ακτινοπροστασίας.

Η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ), είναι η αρμόδια αρχή για την παρακολούθηση της ραδιενέργειας περιβάλλοντος στη χώρα μας, τον προσδιορισμό της φύσης και της έκτασής της σε τακτική βάση όσο και σε έκτακτες καταστάσεις, το συντονισμό άλλων εξουσιοδοτημένων φορέων και την τήρηση του σχετικού εθνικού αρχείου. Συνακόλουθα, είναι υπεύθυνη για την έγκαιρη ειδοποίηση της Πολιτείας και των αρμόδιων Ευρωπαϊκών και διεθνών οργανισμών σε περίπτωση καταγραφής αυξημένων επιπέδων ραδιενέργειας Βλέπε… Φυςική Ραδιενέργεια και Περιβάλλον σε σχέση με το ρυθμιστικό κανονισμό, του Δρ. Κώστα Ποτηριάδη.

Στην καθημερινή μας ζωή συνυπάρχουμε με τις ακτινοβολίες , τον-   “ραδιενεργό συγκάτοικο” – καθώς μας περιβάλλουν φυσικές και τεχνητές πηγές ακτινοβόλησης . Πιο αναλυτικά, η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ), συντονίζει και υλοποιεί  τα προγράμματα εποπτείας ραδιενέργειας περιβάλλοντος και πυρηνικής προστασίας, ιδίως για τον έλεγχο και την αντιμετώπιση  της παράνομης διακίνησης ραδιενεργών υλικών. Βλέπε… Το ραδόνιο στο σπίτι μας – Ε Ε Α Ε.

Μπορείτε να δείτε το Δίκτυο μέτρησης και ελέγχου των επιπέδων ραδιενέργειας στο περιβάλλον , για το Τηλεμετρικό δίκτυο μέτρησης ραδιενέργειας,  αλλά και για το δίκτυο μέτρησης της διάχυτης ολικής-γ ακτινοβολίας στον αέρα και το δίκτυο μέτρησης της ραδιενέργειας στα αιωρούμενα μικροσωματίδια (αεροζόλ) της ατμόσφαιρας . Στο πλαίσιο του θεσμικού της ρόλου, η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας  (ΕΕΑΕ)  συνεργάζεται με πλήθος εθνικών και ευρωπαϊκών φορέων. Βλέπε… Συνεργασίες.

Ένα από τα συνεργαζόμενα με την ΕΕΑΕ εργαστήρια , είναι το  Εργαστήριο Πυρηνικής Φυσικής (Ε.Π.Φ.) -του Παν/μίου Ιωαννίνων,- με την  Ομάδα Ραδονίου  η οποία διαθέτει πολυετή εμπειρία σε μετρήσεις φυσικής ραδιενέργειας. Παρέχει  Ενημέρωση, αλλά και  υπηρεσίες για σας που επιθυμείτε να ελέγξετε τη συγκέντρωση ραδίου σε κατοικίες ή/και χώρους εργασίας, έναντι χαμηλού κόστους .Κατά την τελευταία δεκαετία, ασχολείται με ερευνητικές Δραστηριότητες που καλύπτουν διάφορα πεδία.  Διαβάστε περισσότερα

Αναφορές για το ραδόνιο γίνονται και στον Ευρωπαϊκό Κώδικα Κατά του Καρκίνου . Επισημαίνεται ότι είναι ένα άχρωμο, άοσμο ,άγευστο και αδρανές  ραδιενεργό αέριο το οποίο, καθώς απελευθερώνετε από το έδαφος στην ατμόσφαιρα, αναμιγνύεται με τον ατμοσφαιρικό αέρα σε πολύ χαμηλή συγκέντρωσή . Όταν όμως εισέλθει σε εσωτερικούς χώρους, η τιμή της συγκέντρωσής του ραδόνιου αυξάνεται, με επιπτώσεις στο αναπνευστικό σύστημα, που οφείλονται περισσότερο στα θυγατρικά του. Τα θυγατρικά του ραδονίου δεν είναι αδρανή και λίγο μετά το σχηματισμό τους ,προσκολλώνται σε αιωρούμενα σωματίδια σκόνης που βρίσκονται στον αέρα του εσωτερικού χώρου, τα οποία με την εισπνοή επικάθονται στο πνευμονικό επιθήλιο. Η έκθεση στο ραδόνιο αυξάνει τον κίνδυνο ανάπτυξης καρκίνου του πνεύμονα, αναλογικά με τη συγκέντρωση ραδονίου στον αέρα που αναπνέουμε και με τον χρόνο έκθεσης στο ραδόνιο.

Ρυπαντές εσωτερικών χώρων

Αριθμ. Υ.Α. 43374/ ΦΕΚ 1881/Β/18-5-2020.pdf (Εθνικό σχέδιο δράσης για την αντιμετώπιση των μακροπρόθεσμων κινδύνων από την έκθεση στο ραδόνιο)

Κοινοποίησε το: Ενεργή συμβολή μπορεί να έχουμε όλοι , αρχίζει δε να γίνεται μεγαλύτερη, όταν μεταφέρεται από τη συμμετοχή της οικογένειας , της πολυκατοικίας, των τοπικών και πληθυσμιακών ομάδων, τις κυβερνητικές η μη-κυβερνητικές οργανώσεις και οργανισμούς, συλλόγους, σωματεία, ιδρύματα και φορείς, με μια αναδημοσίευση ή ένα e-mail κ.λ.π

Ιωάννης Βγενής

Cleaning Advisor

vgenis@otenet.gr,

Πηγή :  https://www.greenandcleanhotels.gr/η-επικινδυνότητα…ραδόνιου-σε-νερό/