ΙΑΤΡΙΚΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΙ ΕΙΝΑΙ;

ΙΑΤΡΙΚΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΙ ΕΙΝΑΙ;

 Η Ιατρική της Εργασίας είναι ξεχωριστός κλάδος της Ιατρικής Επιστήμης, που αναπτύχθηκε για την πρόληψη και αντιμετώπιση του επαγγελματικού κινδύνου υγείας.

Η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (ΠΟΥ-WHO) και το Διεθνές Γραφείο Εργασίας  (∆ΓΕ-ILO) για πρώτη φορά το 1950 καθόρισαν τους στόχους της  θεσμοθέτησης και λειτουργίας αυτής της  ιατρικής ειδικότητας  για την παγκόσμια κοινότητα.

Στην Ελλάδα τα καθήκοντα του Ιατρού Εργασίας περιγράφονται πλήρως στην ελληνική νομοθεσία (Κώδικας για την Υγεία και Ασφάλεια των εργαζομένων 3850/2010).
Διαφέρει από τις άλλες ειδικότητες διότι ασχολείται τόσο με το άτομο όσο και με την εργασία, δηλαδή το εργασιακό περιβάλλον, μέσα στο οποίο υπάρχουν συχνά φυσικοί (φωτισμός, θόρυβος, κακή εργονομία), χημικοί, βιολογικοί (βακτήρια, ιοί, παράσιτα), και ψυχοκοινωνικοί και οργανωτικοί κίνδυνοι. Συνέπεια των παραπάνω είναι η πρόωρη φθορά της υγείας των εργαζομένων, οι επαγγελματικές ασθένειες και τα εργατικά ατυχήματα.

Ο ρόλος του Ιατρού Εργασίας στα θέματα Υγείας και Ασφάλειας των εργαζομένων δεν επικεντρώνεται στην πρόληψη του επαγγελματικού κινδύνου και δίνει τη δυνατότητα για ουσιαστική αντιμετώπιση της επαγγελματικής νοσηρότητας, αφού είναι επιστημονικά τεκμηριωμένο ότι η συντριπτική πλειοψηφία των επαγγελματικών ασθενειών είναι δυνατό να προληφθούν. Τα βασικά μεθοδολογικά εργαλεία που ο Ιατρός Εργασίας χρησιμοποιεί για το σκοπό αυτό είναι:

α) ο έλεγχος του περιβάλλοντος εργασίας, για την εκτίμηση του επαγγελματικού κινδύνου (risk assessment), β) η κλινική εξέταση, και γ) ο έλεγχος βιολογικών δεικτών του εργαζομένου (biomarkers). Ο Ιατρός Εργασίας επίσης παρέχει εξειδικευμένες συμβουλές, υποδείξεις και προτάσεις στον εργοδότη, στους εργαζόμενους και στους εκπροσώπους τους, σχετικά µε τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται για τη διασφάλιση της σωματικής και ψυχικής υγείας των εργαζομένων, την βελτίωση των συνθηκών εργασίας και την πρόληψη των εργατικών ατυχημάτων και των επαγγελματικών ασθενειών.

Ο Ιατρός Εργασίας  διασφαλίζει με το έργο του:

  • Την προαγωγή και διατήρηση της φυσικής, ψυχικής και κοινωνικής ευεξίας των εργαζομένων σε όλα τα επαγγέλματα, στον υψηλότερο δυνατό βαθμό
  • Την προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους της εργασίας
  • Την τοποθέτηση και διατήρηση του εργαζόμενου σε επαγγελματικό περιβάλλον προσαρμοσμένο στις δυνατότητες του, δηλαδή την προσαρμογή της εργασίας στον άνθρωπο.
  • Την αύξηση της παραγωγικότητας μέσω προαγωγής της υγείας και μείωσης του απουσιασμού και της νοσηρότητας καθώς και την αύξηση της επαγγελματικής ικανοποίησης συμβάλλοντας έτσι στην δημιουργία και διατήρηση υγιών επαγγελματικών χώρων (healthy workplaces).

ΘΑΝΑΣΙΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ

Ειδικός Ιατρός Εργασίας

efthymios.thanasias@gmail.com

http://iatrikiergasias.com

Πηγή:   https://www.greenandcleanhotels.gr/ιατρικη-τησ-εργασιασ-τι-εναι/