Οι υγειονομικά υπεύθυνοι επιστήμονες ‘’ασπίδα προστασίας’’ και στην φιλοξενία.

Οι υγειονομικά υπεύθυνοι επιστήμονες ‘’ασπίδα προστασίας’’ και στην φιλοξενία.

‘’Η συνεργασία με έναν υγειονομικά υπεύθυνο επιστήμονα όταν καλύπτει την ανάγκη μιας επιμελημένης εφαρμογής μέτρων, με στοιχειώδεις κανόνες, για την τήρηση περιορισμού κινδύνων από την μολύνσεις – επιμολύνσεις στους εσωτερικούς χώρους, δεν είναι μια δαπάνη ή μια πολυτέλεια, αλλά μια υποχρέωση απέναντι στην υγεία όλων μας.’’

Έτσι οι συνεργαζόμενοι υγειονομικά υπεύθυνοι επιστήμονες  ενεργούν ως ‘’ασπίδα προστασίας’’  στον τουρισμό, μέσα από τα προγράμματα της Προληπτικής Υγιεινής προλαμβάνοντας κινδύνους που μπορεί να απειλήσουν την υγειονομική ασφάλεια φιλοξενούμενων – ταξιδευτών, εργαζομένων, στους εσωτερικούς χώρους, πχ καταλυμάτων, ξενοδοχείων. Θα μπορούν  να εκμηδενίσουν με μηχανικό τρόπο  κινδύνους (χωρίς βιοκτόνα) για την αυστηρή τήρηση των νόμων, όπως  τον  Ν. 3850/2010, (Βιολογικοί παράγοντες ) καθώς και το  (π.δ. 102/2020(ΦΕΚ Α΄ 244/07.12.2020) για τον κάθε αερομεταφερόμενο ρύπο βιολογικών παραγόντων , ώστε να διασφαλίζεται η προστασία της Δημόσιας Υγείας.

Στις ειδικές “ομάδες κρούσης”  με αυξημένη  την ετοιμότητα τους , ο συνεργαζόμενος  υγειονομικά υπεύθυνος επιστήμονας  θα  ορίσει έναν  υπεύθυνο- συντονιστή, ο οποίος  δεν αντικαθιστά τον ειδικό επιστήμονα,  εκτός και αν προβλέπεται από τα επαγγελματικά τους δικαιώματα (π.χ. συνεργαζόμενος Επόπτης Δημόσιας Υγείας, Γιατρός, Γεωπόνος, κλπ ) , για τον σχεδιασμό των εφαρμογών σε καθαριότητα-απολύμανση, απεντόμωση- μυοκτονία.

Απαραίτητο και ίσως το πιο κρίσιμο μέτρο πρόληψης για θέματα αντιμετώπισης εχθρών υγειονομικής σημασίας, αποτελεί αφενός η παροχή εκπαίδευσης από τον συνεργαζόμενο υγειονομικά υπεύθυνο επιστήμονα και  αφετέρου η διενέργεια τακτικών ελέγχων από το προσωπικό που απασχολείται σε εγκαταστάσεις με αυξημένο κίνδυνο προσβολής . Δεν  μπορεί όμως να παρέχει στο προσωπικό (εφαρμοστές π.χ, Housekeeping ) Πιστοποιητικό Εκπαίδευσης /Επιμόρφωσης –μετά από εξετάσεις -στον καθαρισμό απολύμανση.

Αν γίνει ανάθεση των υπηρεσιών- εργασιών σε εξωτερικό συνεργάτη ( outsourcing housekeeping), απαιτήστε οι εργαζόμενες –νοι να έχουν Πιστοποιητικό Εκπαίδευσης /Επιμόρφωσης –μετά από εξετάσεις -στον καθαρισμό – απολύμανση, αλλά και  παροχή εκπαίδευσης για μέτρα πρόληψης σε θέματα αντιμετώπισης εχθρών υγειονομικής σημασίας.

Επιπλέον ο συνεργαζόμενος υγειονομικά υπεύθυνος ενημερώνει για την προσοχή που χρειάζεται από τους υπευθύνους που παρέχουν φιλοξενία, αλλά και από τους παρέχοντες την ολοκληρωμένη διαχείριση  για  την   «Λήψη μέτρων προστασίας/αντιμετώπισης αρθροπόδων Υγειονομικής σημασίας (κοριοί)». Η εναρμόνιση και με την προαναφερθείσα νομοθεσία, καλύπτει νομικά θέματα απέναντι στην αστική ευθύνη (περί αξιώσεων) αλλά και τα ιδιωτικά ασφαλιστήρια υγείας. 

Μηχανικός τρόπος απομάκρυνσης -‘’ Αντιμετώπισης ’’- και Ζωικών Εχθρών σε εσωτερικούς χώρους, πριν και μετά από οποιαδήποτε μέθοδο εφαρμογής.

Η  Καινοτόμος Ενεργητική Υγειονομική Εξασφάλιση , μέσα από την ολοκληρωμένη υποστήριξη της Περιβαλλοντικής και Υγειονομικής διαχείρισης των εσωτερικών χώρων, καλύπτει συμπληρωματικά και την ανωτέρω Εγκύκλιο Υπ. Υγείας  σε χώρους καταλυμάτων,  με πλήρη εξοικονόμηση χρόνου, κόστους εφαρμογών .

Με γνώμονα το ότι,  για να υπάρξει πλήρης υγειονομική εξασφάλιση μετά το πέρας των ολοκληρωμένων εφαρμογών περιβαλλοντικού και υγειονομικού ενδιαφέροντος  στους εσωτερικούς χώρους , είναι απολύτως  απαραίτητο το ‘’τρίπτυχο’’ :

Η KlinTec με την εξωστρεφή πρωτοβουλία ανάπτυξης των καινοτόμων προγραμμάτων με τους  συνεργαζόμενους  υγειονομικά υπεύθυνους  συμβούλους, επενδύει σε ενημέρωση- εκπαίδευση και εξοπλισμό,  για την κάλυψη των κενών – ‘’αδυναμιών ’’- στους εσωτερικούς χώρους.  Με αυτά τα πρωτοποριακά προγράμματα επιτυγχάνεται ένα υψηλό επίπεδο προληπτικής υγιεινής και προστασίας ως προς την βελτίωση της ποιότητας ζωής των φιλοξενημένων-ταξιδευτών και εργαζομένων , σύμφωνα πάντα με τις απαιτήσεις για τη Δημόσια Υγεία .

 Με την  Προληπτική Υγιεινή  και την εφαρμοσμένη στρατηγική των τεχνολογικών εξελίξεων αναπτύσσουμε μια Ολοκληρωμένη Περιβαλλοντική και Υγειονομική Διαχείριση των εσωτερικών χώρων . Παροτρύνουμε για επιπλέον γνώσεις σχετικά με πρακτικές εφαρμογές των  προγραμμάτων Green and Clean Rooms Hotels 2024,αλλά και για συμμετοχή στην εξ’ αποστάσεως Πιστοποιημένη εκπαίδευση ολοκληρωμένων προγραμμάτων καθαρισμού-απολύμανσης χώρων,  όπου δίνονται  οδηγίες  και αναλύσεις της νομοθεσίας  με απαντήσεις και για θέματα αντιμετώπισης εχθρών υγειονομικής σημασίας, μιας και  αρμόδιο είναι το Υπουργείο Υγείας. 

Μετά από την Βεβαίωση  ή το Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης , όλοι οι εμπλεκόμενοι με εφαρμογές ολοκληρωμένων προγραμμάτων καθαρισμού-απολύμανσης, χρειάζονται και τον απαιτούμενο εξοπλισμό μαζί με την Βεβαίωση πρακτικής εφαρμογής .

Είμαστε δίπλα  σε όλους τους  χώρους φιλοξενίας, ξενοδοχείων, Μονάδων Φιλοξενίας Ιατρικού Τουρισμού, ,  φιλοξενίας και ενδιαίτησης ( διαμονής ) – διαβίωσης πολλών ατόμων,  Μονάδων φροντίδας ηλικιωμένων,  Κέντρων αποθεραπείας & αποκατάστασης, αλλά και σε όσους θέλουν να δημιουργήσουν ή /και να συνεργαστούν  με τις  ειδικές  “ομάδες κρούσης” που να διέπονται  από Υγειονομικούς κανόνες κλπ.

Η ευαισθητοποίηση στις ειδικές “ομάδες κρούσης”  αυξάνει την ετοιμότητα τους  και  επεμβαίνουν για να διαχειριστούν έκτακτα περιστατικά σε χώρους φιλοξενίας , με εφαρμογές πλήρους αποκατάστασης των επιβαρυμένων  χώρων από (βιοκτόνα, ρύπους , (Βιολογικων παράγοντων ) πριν την επαναχρησιμοποίηση τους  ,όπως μετά από κάθε εφαρμογή απεντόμωσης  για την  αντιμετώπιση αρθροπόδων Υγειονομικής σημασίας (κοριών), αλλά και Μυοκτονίας σε εσωτερικούς χώρους. 

Έτσι θα υπάρχει εναρμόνιση των ολοκληρωμένων υγειονομικών και περιβαλλοντικών εφαρμογών με την νομοθεσία , ως προς την αστική ευθύνη (περί αξιώσεων) αλλά και τα ιδιωτικά ασφαλιστήρια υγείας.

Η φύση της εργασίας φέρνει τους εργαζόμενους με την καθαριότητα και υγιεινή, πολύ κοντά με ιούς ή βακτήρια, μύκητες, όπου μπορούν να προκαλέσουν στην υγεία, είτε μολύνσεις, είτε αλλεργίες που ξεκινούν από την έκθεση σε οργανική σκόνη, (όπως λέπια από τρίχες και φτερά εντόμων ένζυμα και ακάρεα,κλπ), καθώς και την ‘’μολυσμένη σκόνη’’ με τα παθογόνα βακτήρια (Streptococcus pyogenes ή το Streptococci της ομάδας Α (GAS), αλλά και αρθρόποδα υγειονομικής σημασίας. ( σκώρο, κοριό, ακαρεα, ακαρεα της ψώρας, ψύλλους, σκαθάρι χαλιών).

 Συντρέχουν λοιπόν λόγοι επιτακτικής ανάγκης , για την υγιεινή και ασφάλεια τους – των οικογενειών τους-, αλλά και των φιλοξενούμενων , έτσι ώστε να ‘’επιβάλλεται’’ στο να παρακολουθούν σεμινάρια και για αρθρόποδα υγειονομικής σημασίας,αλλά και σε συνεργασία με τους συνεργαζόμενους Υγειονομικά Υπεύθυνους Επιστήμονες , μέσα στα πλαίσια της νομοθεσίας.

Στους τρόπους αντιμετώπισης-  με ή/και  χωρίς χημικά – σε εσωτερικούς χώρους,  αναφερόμαστε πάντα για την ολοκληρωμένη  περιβαλλοντική & υγειονομική διαχείριση.

Οι μη ορθές και μεμονωμένες εφαρμογές αναπαράγουν τους  ‘’Bio-κτόνους ‘’ του 2013 και να  δρουν ανάμεσα μαςως ημιμαθείς  ’’Υγειο-κτόνοι εκτελεστές ’’  του σήμερα, ’’απολυμαίνοντας κοριούς’’  , ‘’απολυμαίνοντας κατσαρίδες ’’,  αλλά και ‘’ατμίζοντας  στρώματα- σαλόνια’’.

(το -κτόνος  : δηλώνει θανατηφόρα –εγκληματική- δράση εναντίον αυτού που ορίζεται στο πρώτο συνθετικό: παιδοκτόνος, αδελφοκτόνος, μητροκτόνος, κλπ,)

Προσοχή : Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι με τα Βιοκτόνα απολυμαντικά δεν αντιμετωπίζονται οι κοριοί. Όπως και  ότι  δεν χρησιμοποιούμε Ετοιμόχρηστα Βιοκτόναγια  για να αντιμετωπίσουμε κοριούς σε επαγγελματικούς χώρους .(φιλοξενίας) .

Για οποιαδήποτε περαιτέρω ενημέρωση ή τυχόν διευκρίνιση, παραμένουμε στην απόλυτη διάθεσή σας στο τηλέφωνο 2104829839, 6932245887, η στο e-mail: vgenis@otenet.gr

Ιωάννης Βγενής
Cleaning Advisor

Πηγή:‎ https://www.greenandcleanhotels.gr/οι-υγειονομικά-υπεύθυνοι-επιστήμονε/

Συμπληρωματική ενημέρωση :

  1. Green and Clean Rooms Hotels 2024,
  2. Απεγκλωβίστε τους εσωτερικούς χώρους από την  ‘‘ανεξέλεγκτη προαγωγή ’’ βιοκτόνων
  3. Ολοκληρωμένη Υποστήριξη Περιβαλλοντικής και Υγειονομικής Διαχείρισης 2024
  4. Υγειονομικά Υπεύθυνος Επιστήμονας ή «Υπεύθυνος Επιστήμονας ».!!
  5. Απορρύπανση στρωμάτων και ολική περιβαλλοντική εξυγίανση δωματίων φιλοξενίας .
  6. Η επεκτατικότητα του ακάρεως της ψώρας στην σημερινή κοινωνία!!!
  7. Επείγουσες διεργασίες αποτροπής ρύπων βιολογικών παραγόντων ’’ ηθελημένης’’  απελευθέρωσης.
  8. Αδιαφορία ή/και αδυναμία μιας ολοκληρωμένης διαχείρισης, αναδεικνύουν το σύνδρομο της υπερ-χρήσης βιοκτόνων.
  9. Πιστοποιημένη εκπαίδευση ολοκληρωμένων προγραμμάτων καθαρισμού-απολύμανσης χώρων, 
  10.  New-2023 -2024 Επαγγελματικός Εξοπλισμός Bio-Εφαρμογών Απολύμανσης-Απορρύπανσης-Εξυγίανσης & Αποκατάστασης