Στροφή στρατηγικής στην Ποιοτική Φιλοξενία με την Προληπτική Υγιεινή παντού.

Στροφή στρατηγικής στην Ποιοτική Φιλοξενία με την Προληπτική Υγιεινή παντού.

Η συνεχής ενημέρωση των επαγγελματιών για τις υποχρεώσεις έναντι της Νομικής συμμόρφωσης παραμένει στην δική τους ευθύνη. Εκτός από την ατομική ευθύνη του καθενός μας ,απαιτείται η συμπόρευση όλων των δυνάμεων όταν οι κίνδυνοι αναδεικνύονται με τεκμηριωμένα παραδείγματα, ώστε να βελτιώνεται η ποιότητα ζωής όλων μας.

“Οι ασφαλείς προορισμοί πρέπει να υποδέχονται τους φιλοξενούμενους χωρίς καμία απολύτως ‘’έκπτωση’’ στην υγειονομική τους ασφάλεια“

Χρειάζεται στην υποχρεωτική εφαρμογή των  εγκυκλίων στην ολοκληρωμένη εφαρμογή του καθαρισμού -απολύμανσης και αποκατάστασης, άλλα και την εναρμόνιση των τεχνικών προδιαγραφών στις  μελέτες  που αφορούν Συμβάσεις .

 • Είναι αδιανόητο να υπάρχουν συμβάσεις  για την παροχή υπηρεσίας μίσθωσης-μεταφοράς-εγκατάστασης-απεγκατάστασης-καθαρισμός-συντήρησης χημικών τουαλετών στα ειδικευμένα Προγράμματα για τις Γαλάζιες Σημαίες  και να  λείπει η απολύμανση .
 • Στη συνέχεια ο εσωτερικός χώρος της καμπίνας καθαρίζεται εσωτερικά με νερό υπό πίεση .
 • Χρήση καθαρού νερού με υψηλή πίεση για την έκπλυση όλων των επιφανειών της τουαλέτας .

Για τις φορητές -χημικές τουαλέτες- εξωτερικών χώρων έχει γίνει πλήρης αναφορά μιας και οι επαγγελματικές εφαρμογές ειδικής απολύμανσης , είναι υπηρεσίες οι οποίες σχετίζονται με την ασφάλεια ή υγεία των πολιτών ή την προστασία του περιβάλλοντος.

Είναι πρέπον να αναδεικνύουμε τις καινοτομίες της διαφορετικότητας όπως το τμήμα της  The Hygienics Expression  για  Υπηρεσίες Προληπτικής Υγιεινής με την έκφραση της υγιεινής,

Ως ανάδοχοι έργων εκτελούμε τις πάσης φύσεως εργασίες που θα απορρέουν από την κάθε  σύμβαση με επιμέλεια και συνέπεια ώστε το τελικό αποτέλεσμα να αναβαθμίζει το περιβάλλον και να συμβάλει στη μέγιστη ικανοποίηση των επισκεπτών στις  τουαλέτες , με ιδιαίτερη μέριμνα και μέτρα   Προληπτικής Υγιεινής  κατά των Λοιμώξεων .

Για το ότι η  Πιστοποιημένη Εκπαίδευση Αναβαθμίζει την Ελληνική Φιλοξενία έχω αναφερθεί όπως και για το ότι  βοήθα και στην   ολοκληρωμένη διαχείριση πρωτοκόλλων  υγειονομικού περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος.

Συνεχώς διαπιστώνω  ότι άτομα που ασχολούνται σε διάφορους τομείς που έχουν καθαριότητα –απολύμανση αναζητούν την Πιστοποιημένη Εκπαίδευση . Αυτό γιατί  στην διάρκεια της εκπαίδευσης γίνεται πλήρης  ανάλυση της  υποχρεωτικής εγκυκλίου με αρ.Δ1γ/Γ.Π/οικ19954/ 20.03.2020 του Υπουργείου Υγείας «Μέτρα καθαρισμού και απολύμανσης σε χώρους και επιφάνειες κατά την εξέλιξη της πανδημίας του SARS-CoV-2 (ΑΔΑ: 6ΚΨ6465ΦΥΟ-1ΝΔ), ώστε να υπάρχει εναρμόνιση και  με :

 • τα πρωτόκολλα για επαγγελματικές εφαρμογές με την (Αριθμ.Υ1γ/Γ.Π/οικ.47829/ΦΕΚ2161/Β/ 23.06.2017) σε (κατοικίες χώρους διαβίωσης πολλών ατόμων κ.λπ.), για την αποτροπή δημιουργίας κίνδυνου από αερομεταφερόμενη επιμόλυνση σε εσωτερικούς χώρους , προκειμένου να περιοριστούν τυχόν δυσμενείς επιδράσεις στη Δημόσια Υγεία.
 • το ( π.δ. 102/2020 (ΦΕΚ Α΄ 244/07.12.2020) για την προστασία από αερομεταφερόμενους βιολογικούς παράγοντες Υγιεινή και ασφάλεια εργαζόμενων
 • τον (ΠΟΥ), «σύμφωνα με τις αρχές για το ανθρώπινο δικαίωμα στην υγεία, όλοι έχουν το δικαίωμα να αναπνέουν καθαρό αέρα  στους εσωτερικούς χώρους.
 • την (Αριθ. οικ. 10558/876 ΦΕΚ  984 τ. Β΄ 30-6- 2004) όπου οι επαγγελματικές εφαρμογές καθαρισμού-απολύμανσης, θα μπορούν να προσφέρουν και επιχειρήσεις με οποιαδήποτε νομική μορφή, που προσφέρουν υπηρεσίες οι οποίες σχετίζονται με την ασφάλεια ή υγεία των πολιτών ή την προστασία του περιβάλλοντος, όπως επιχειρήσεις που διενεργούν απολυμάνσεις ή καθαρισμούς και απολυμάνσεις, όπου θα χρησιμοποιούν άτομα αξιολογημένα για την καταλληλότητά τους.
 • την ( αρ. Δ1γ/Γ.Π/οικ 19954/20.03.2020)με το ολοκληρωμένο πρόγραμμα καθαρισμού-απολύμανσης όπου ο υπεύθυνος εφαρμοστής θα πρέπει να είναι εξειδικευμένος (π.χ. απόφοιτος της σχολής απολυμαντών ή από άλλη ειδικότητα κατάλληλα εκπαιδευμένη).
 • τους έλεγχους του Υπουργείου Υγείας  (τμήμα υγιεινής & υγειονομικών ελέγχων)  όταν αποστέλλει εγκυκλίους  (Αρ. Πρωτ. Δ1γ/ΓΠ οικ 22455/19/4/2022) για την προστασία των πολιτών , με ενσωματωμένη την ίδια την απαιτητέα εγκύκλιο (Δ1γ/Γ.Π./οικ19954 /20.03.2020 (και με επισημάνσεις  -Τήρηση και πιστή εφαρμογή των μέτρων απολύμανσης και εξυγίανσης όπως αυτές έχουν καταγραφεί στην ανωτ. 8 σχετ. εγκύκλιο ,με-Ενδελεχή υγειονομικό έλεγχο για την τήρηση των υγειονομικών κανονισμών και των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών π.χ. ξενοδοχεία, ξενώνες κ.λ.π)

Ολοκληρωμένη Υποστήριξη Περιβαλλοντικής και Υγειονομικής Διαχείρισης των Εσωτερικών Χώρων.

‘’Η ανάγκη μιας επιμελημένης εφαρμογής μέτρων, με στοιχειώδεις κανόνες, για την τήρηση περιορισμού κινδύνων από την μόλυνση- επιμόλυνση στους εσωτερικούς χώρους, δεν είναι μια δαπάνη ή μια πολυτέλεια, αλλά μια υποχρέωση αφορά την υγεία όλων μας.

Εγκύκλιος Υπ. Υγείας  Αριθμ. Πρωτ. Δ1γ/Γ.Π/οικ.67071/ 18/12/ 2023) ‘’Λήψη μέτρων προστασίας και αντιμετώπισης των αρθροπόδων Υγειονομικής σημασίας (κοριών) 

Επιπλέον το Υπουργείου Υγείας  με το έγγραφο του  Υπ’ αριθ. Δ1γ/Γ.Π/78956  παρέχει διευκρινίσεις, σχετικά με τα μέτρα που αφορούν σε θέματα διενέργειας καθαρισμού-απολύμανσης, εσωκλείοντας και την απαιτητέα εγκύκλιος (αρ. Δ1γ/Γ.Π/οικ 19954/ 20.03.2020). Αλλά και από το Υπουργείο Τουρισμού μας επιβεβαιώνουν  ότι : Στο σημείο Η.1 του Πίνακα Ι και ΙΕ του Πίνακα ΙΙ γίνεται αναφορά στην υποχρεωτική εφαρμογή από τις επιχειρήσεις καταλυμάτων των οδηγιών της εγκυκλίου με αρ. Δ1γ/Γ.Π/οικ 19954/20.03.2020 του Υπουργείου Υγείας «Μέτρα καθαρισμού και απολύμανσης σε χώρους και επιφάνειες κατά την εξέλιξη της πανδημίας του SARS-CoV-2 (ΑΔΑ: 6ΚΨ6465ΦΥΟ-1ΝΔ), όπως ισχύει

Η τήρηση του προγράμματος καθαρισμού – απολύμανσης, της εγκύκλιου (Δ1γ/Γ.Π./οικ19954 /20.03.2020)  θωρακίζει και τους ενασχολούμενους εφαρμοστές με το Πιστοποιητικό Εκπαίδευσης /Επιμόρφωσης μετά από εξετάσεις- στον καθαρισμό – απολύμανση, μιας και για τον σχεδιασμό των εφαρμογών σε απολυμάνσεις πρέπει να γίνεται υπό την ευθύνη Ειδικού Επιστήμονα (Υγειονομικά Υπεύθυνου ) αλλά και ως μια θετική παρέμβαση έλεγχου απέναντι στα ‘’περί αξιώσεων ’’, εφόσον θα τηρούνται αυστηρά οι όροι των εγκυκλίων όπου αποτελούν αναπόσπαστα μέρη διασφάλισης στην προστασία της Δημόσιας Υγείας.

Τα επιμορφωτικά προγράμματα των σεμιναρίων σκοπό έχουν να μεταφέρουν στους συμμετέχοντες την ορθή διαχείριση και εφαρμογή των ολοκληρωμένων επαγγελματικών μεθόδων που εξασφαλίζουν τον καθαρισμό- απολύμανση, εξυγίανση, αποστείρωση  και πρόληψη, όλων των χώρων περίθαλψης -φιλοξενίας , έναντι μολυσματικών παραγόντων με σκοπό την πρόληψη-προστασία και από περιβαλλοντικές επιμολύνσεις συμπεριλαμβανόμενου και  του SARS-CoV-2 , καλύπτοντας τομείς :

 • Ξενοδοχειακού Κλάδου / Τουριστικά Καταλύματα / Κατασκηνώσεις/ φιλοξενίας και ενδιαίτησης ( διαμονής ) – διαβίωσης πολλών ατόμων
 • Επισιτιστικού Κλάδου / Εστιατόρια / Καφέ / Μπαρ Σούπερ Μάρκετ,
 • Μεταφορές Προσώπων (Μ.Μ.Μ, Πλοίων, Rent a car, τουριστικά λεωφορεία- σκάφη αναψυχής, κ.α.)
 • Κλάδου υγείας (Μονάδων φροντίδας ηλικιωμένων, Κέντρων υγείας, Ιατρείων φροντίδας υγείας, Κέντρων αποθεραπείας & αποκατάστασης
 • Υπηρεσίες Επιτόπιων Καθαρισμών -Απολυμάνσεων, Γενικών Καθαρισμών , Facility –Διαχείρισης κτηρίων , Housekeeping, Ταπητοκαθαριστηρίων – Σεγνοκαθαριστηρίου, Καθαρισμού –Απολύμανσης  χημικών τουαλετών.
 • Αίθουσες μαθημάτων, Αμφιθέατρα- σεμιναρίων, Αίθουσες θεάτρων –καλλιτεχνικών .

Έναρξη: 2024 – Εξ’ αποστάσεως – Πιστοποιημένη εκπαίδευση ολοκληρωμένης διαχείρισης υγειονομικών πρωτοκόλλων καθαρισμού- απολύμανσης, εξυγίανσης, αποστείρωσης και πρόληψης, όλων των χώρων περίθαλψης -φιλοξενίας , έναντι μολυσματικών παραγόντων.

Όλες οι καινοτόμες εφαρμογές μας συμβάλουν στην ανάπτυξη ολοκληρωμένων λύσεων για την κάλυψη των αναγκών.

 • Είναι επιτακτική ανάγκη για μας το να γνωρίζετε τις λύσεις με τα πλεονεκτήματα της Προληπτικής Υγιεινής.
 • Αναδείξτε τα πλεονεκτήματα του Ελληνικού Ποιοτικού Τουρισμού μέσα από την ’Υγειονομικής Εξασφάλισης’’
 • Μετατρέψαμε την υγειονομική ανασφάλεια και αβεβαιότητα σε ασφαλή υγειονομικό πλεονέκτημα αξιοπρέπειας και σεβασμού , φέροντας κοντά σας τους  φιλοξενούμενους – ταξιδευτές.
 • Σας παρέχουμε επιπλέον έσοδα από μείωση δαπανών , χρόνους παράδοσης χωρών , υλικά , μηχανήματα, κλπ
 • Ζητήστε να μάθετε για τα πολλαπλά οφέλη και τα Πλεονεκτήματα της Προληπτικής Υγιεινής 2022 ΕΔΩ !!!

Κοινοποίησε το: Ενεργή συμβολή μπορεί να έχουν όλοι , αρχίζει δε να γίνεται μεγαλύτερη όταν μεταφέρεται από τη συμμετοχή της οικογένειας , της πολυκατοικίας, των τοπικών και πληθυσμιακών ομάδων, τις κυβερνητικές η μη-κυβερνητικές οργανώσεις και οργανισμούς, συλλόγους, σωματεία, ομοσπονδίες ,  ιδρύματα και φορείς, με μια αναδημοσίευση ή ένα e-mail,  κ.λ.π

Για περαιτέρω ενημέρωση ή τυχόν διευκρίνιση, στο τηλέφωνο 2104829839, 6932245887 e-mail: vgenis@otenet.gr

Ιωάννης Βγενής

Cleaning Advisor

Πηγή: https://www.greenandcleanhotels.gr/στροφή-στρατηγικής-στην-ποιοτική-φιλ/

   Διαρκής Ενημέρωση