Παρακολούθηση επιμορφωτικών σεμιναρίων για αντιμετώπιση Υγειονομικών Κινδύνων και στον τουρισμό.

Παρακολούθηση επιμορφωτικών σεμιναρίων για αντιμετώπιση Υγειονομικών Κινδύνων και στον τουρισμό.

Με την ολοκλήρωση των σεμιναρίων της Περιφέρειας Κρήτης σε Στελέχη του Τουρισμού και την διεξαγωγή των εξετάσεων , τα θετικά συμπεράσματα πολλά .

Θα αναφερθώ με επισημάνσεις:

  • Μελέτη έδειξε ότι ο ψεκασμός ως κύρια στρατηγική απολύμανσης είναι αναποτελεσματικός στην απομάκρυνση των προσμείξεων (απαιτείται καθαρισμός για απομάκρυνση των ανόργανων ρύπων) δεν μπορεί να αποκλειστεί ο κινδύνους με τις επακόλουθες επιπτώσεις στην υγεία. (Δρ. Κουφάκης Ελευθέριος.)
  • Για τον σχολαστικό καθαρισμό -απολύμανση (πχ με ατμοκαθαριστή) στις επίμαχες επιφάνειες δωματίου –με προβολή βίντεο προς αποφυγήν-  ενώ ο Δρ. Παπαδάκης Αντώνιος  συμπλήρωσε ότι ‘‘μη αποτελεσματικό ‘’ μεταφέροντας την ψευδή αίσθηση της απολύμανσης ,ενώ συγχρόνως  προήγαγε διασπορά και  επιμόλυνση του χώρου χαρακτηρίζοντας την εφαρμογή  ως επικίνδυνη.

Για δε την υποχρεωτικότητα της απαιτητέας εγκυκλίου-ήταν και η18η ερώτηση– ως τήρηση προγράμματος καθαρισμού και απολύμανσης, σύμφωνα με τη εγκύκλιο με αρ. ( αρ. Δ1γ/Γ.Π/οικ 19954/20.03.2020) του Υπουργείου Υγείας «Μέτρα καθαρισμού και απολύμανσης σε χώρους και επιφάνειες κατά την εξέλιξη της πανδημίας του SARS-CoV-2» (ΑΔΑ: 6ΚΨ6465ΦΥΟ-1ΝΔ), όπως ισχύει, όπου έτσι κυμαίνεται  και η απάντηση από το Υπουργείο Τουρισμού , για σημείο Η.1 και ΙΒ.2 του Πίνακα Ι και ΙΕ του Πίνακα ΙΙ, όπου γίνεται αναφορά στην υποχρεωτική εφαρμογή από τις επιχειρήσεις καταλυμάτων των οδηγιών της εγκυκλίου όπως ισχύει, μιας και η ανωτέρω εγκύκλιος δεν έχει τροποποιηθεί μέχρι σήμερα..

  • Ο ορισμός υπεύθυνου ανά τμήμα ή συντονιστή , δεν αντικαθιστά τον ειδικό επιστήμονα,  εκτός και αν προβλέπεται από τα επαγγελματικά τους δικαιώματα (π.χ. συνεργαζόμενος Επόπτης Δημόσιας Υγείας, Γιατρός, κλπ ) για τον σχεδιασμό των εφαρμογών σε απολυμάνσεις , αλλά δεν  μπορεί και να παρέχει στο προσωπικό (εφαρμοστές π.χ, Housekeeping ) Πιστοποιητικό Εκπαίδευσης /Επιμόρφωσης –μετά από εξετάσεις -στον καθαρισμό απολύμανση.

Μετά και  την απεμπλοκή των (Κ.Α.Δ.) σε Υπηρεσίες Απολύμανσης ( 81291101 και 81291102), σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΑΑΔΕ και τον (ΦΕΚ Β’ 508204-11-2021), τα καταλύματα μπορούννα προσαρμοστούν  στο (Αριθ. οικ 2190/201/11-02-2004 ( ΦΕΚ 340 τ. Β 11-02- 2004) όπως τροποποιήθηκε με την (Αριθ. οικ.10558/876 ΦΕΚ 984 τ. Β΄ 30-6-2004) οπού επαγγελματικές εφαρμογές καθαρισμού-απολύμανσης, μπορούν να προσφέρουν επιχειρήσεις με οποιαδήποτε νομική μορφή, που προσφέρουν υπηρεσίες οι οποίεςσχετίζονται με την ασφάλεια ή υγεία των πολιτών ή την προστασία του περιβάλλοντος, όπως επιχειρήσεις που διενεργούν απολυμάνσεις ή καθαρισμούς και απολυμάνσεις, όπου θα χρησιμοποιούν άτομα αξιολογημένα για την καταλληλότητά τους. Συγχρόνως θα πρέπει να τηρείτε το  ολοκληρωμένο πρόγραμμα καθαρισμού-απολύμανσης,  σύμφωνα με την εγκύκλιο ( αρ. Δ1γ/Γ.Π/οικ 19954/20.03.2020)του Υπουργείου Υγείας ) όπου ο υπεύθυνος εφαρμοστής θα πρέπει να είναι εξειδικευμένος (π.χ. απόφοιτος της σχολής απολυμαντών ή από άλλη ειδικότητα κατάλληλα εκπαιδευμένη).

Αν έχει γίνει ανάθεση των υπηρεσιών- εργασιών σε εξωτερικό συνεργάτη ( outsourcing housekeeping), απαιτήστε οι εργαζόμενες –νοι να έχουν Πιστοποιητικό Εκπαίδευσης /Επιμόρφωσης –μετά από εξετάσεις -στον καθαρισμό απολύμανση.

Τα επιμορφωτικά προγράμματα των σεμιναρίων σκοπό έχουν να μεταφέρουν στους συμμετέχοντες, την ορθή διαχείριση και εφαρμογή των ολοκληρωμένων επαγγελματικών μεθόδων. Όπως σας προανέφερα  στο άρθρο Χτίζοντας γέφυρες για την Υγειονομική Εξασφάλιση σε Ασφαλής Προορισμούς Φιλοξενίας της Ελλάδας, τα Εξ’ αποστάσεως σεμινάρια με Πιστοποιητικό Εκπαίδευσης /Επιμόρφωσης στον καθαρισμό απολύμανση, εξυγίανσης, αποστείρωσης και πρόληψης, όλων των χώρων περίθαλψης –φιλοξενίας,  με σκοπό την πρόληψη-προστασία και από περιβαλλοντικές επιμολύνσεις και Λοιμώξεις συμπεριλαμβανόμενου και  του SARS-CoV-2.

Όταν η αναγκαιότητα άμεσης εφαρμογής εναλλακτικών μεθόδων πολλαπλής θωράκισης γίνεται επιτακτική ανάγκη.

Με ευχαρίστηση  θα αναφερθώ στην Δημοσίευση με τα αποτελέσματα της έρευνάς  από Έλληνες  με τις εναλλακτικές μορφές προστασίας όπως   του ‘’ μικροβιακού φραγμού’’  και με αυτή την αφορμή θα συμπληρώσω ότι.

Στις αξιολογήσεις μας για τον βαθμό κινδύνου διάδοσης ως συμπληρωματικά μέτρα  εντάσσονται υλικά για τις επιφανές με πλήρη αξιοποίηση της εξελιγμένης πρόληψης με τεχνολογίες μακροχρόνιας αποτελεσματικότητας στην αντιμικροβιακή δράση, για 60 εως 90 ήμερες . Δρουν με μηχανικό τρόπο εξουδετέρωσης  από το τείχος των ‘’Νανοπαγίδων’’  και τις Εγκρίσεις του ΕΟΦ συμπεριλαμβανομένης και της ιοκτόνου δράσης του BIOPROTECT™ RTU έναντι του SARS-CoV-2, για τα ολοκληρωμένα μετρά προστασίας και σε παραμέτρους που επηρεάζουν την καθαρότητα (διαύγεια), του εσωτερικού αέρα.

Επιπλέον εξ’ ολοκλήρου ή/και συμπληρωματικά εντασονται συσκευές  ‘’Περιβαλλοντικής Εξυγίανσης’’, μια Κατοχυρωμένη Πατέντα Τεχνολογίας  ‘’Τριπλού Φραγμού’’  –Ελληνικής επινόησης και κατασκευής– ένα μοναδικό σύστημα Παγκόσμιας κλάσης όπου αναβαθμίζει τη εξέλιξη που σηματοδοτεί – το πριν και το μετά-  στην εξασφάλιση υψηλής καθαρότητας του εσωτερικού αέρα. Παρότι δεν αποτελούν μέθοδο απολύμανσης, χρησιμοποιούνται και επικουρικά (συμπληρωματικά) ως λύση ‘’φυσικής απομάκρυνσης’’ και παθογόνων μικροοργανισμών από τον αέρα σε κλειστούς χώρους. Μειώνει τον αριθμό των βακτηρίων στον εσωτερικό αέρα  σε ασφαλές επίπεδο, σύμφωνα με τα νομοθετικά όρια ή πρότυπα ή απαιτήσεις προστασίας της δημόσιας υγείας, για να μειωθεί ο κίνδυνος εξάπλωσης της μόλυνσης. Είναι το Πρότυπο για την ανάπτυξη συστημάτων ορθής εξουδετέρωσης – συγκράτησης και εξάλειψης σε πιθανά εναπομείναντα κατάλοιπα , λόγοι που έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στα προγράμματα της ‘’Υγειονομικής Ασπίδας Προστασίας ’’ κατά των Λοιμώξεων  –του αύριο-  Σήμερα!

Πρέπει να δίνεται μεγαλύτερη προσοχή  και να αποφεύγουμε να χρησιμοποιούμε στις μεθόδους -υλικά ή/και εξοπλισμό- για τα οποία  στην έκθεση έρευνας αριθ. 360 04020 UBA-FB 001212  διαπιστώνεται έλλειμμα στη γνώση σχετικά με την ποσότητα σε συγκέντρωση ελευθέρων ιόντων αργύρου στο περιβάλλον, η/και  σε καθαριστές αέρα που να θέλουν πρόσθετες εκτιμήσεις για τη χρήση τους , διότι  δεν μπορεί να αποκλειστεί  η δημιουργία  επιβλαβών υποπροϊόντων.  ( π. χ,  χρειάζεται προσοχή σε συσκευές καθαρισμού του εσωτερικού αέρα, που αφαιρούν, συλλαμβάνουν αλλά και καταστρέφουν, με κάθε μορφής ‘’ζώνη εξόντωσης’’ ιούς, μικρόβια –βακτηρία, μικροοργανισμούς, αλλά και την όποια απειλή από  αερομεταφερόμενους βιολογικούς παράγοντες   ( π.δ. 102/2020 (ΦΕΚ Α΄ 244/07.12.2020), με την προϋπόθεση να αποδεικνύουν ότι, η εν λειτουργία συσκευή δεν παράγει όζον , τοξικούς ρύπους από τα συστήματα αφαίρεσης – σύλληψης, αλλά και δευτερογενή ρύπανση – επιμόλυνση, για την αποτροπή δημιουργίας κίνδυνου από αερομεταφερόμενη επιμόλυνση σε εσωτερικούς χώρους (Αριθμ.Υ1γ/Γ.Π/οικ.47829/ΦΕΚ2161/Β/23.06.2017) Λόγοι που ενημερωτικά   έχουμε αναφερθεί  και στα  Κριτήρια επιλογής συσκευών καθαρισμού αέρα .

Βασικές γνώσεις ασφάλειας και ποιότητας νερού δικτύων και αναψυχής  -Εκτίμηση κινδύνου (Risk assessment)

Στο Συνεδριακό Κέντρο της Σχολής Δημόσιας Υγείας, με το πλαίσιο έναρξης της νέας τουριστικής περιόδου καθώς και της νέας Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2020/2184 που αφορούν στην ποιότητα του νερού, η (ΕΕΛΝΟ) Μονάδα Περιβαλλοντικής Μικροβιολογίας, Τμήμα Πολιτικών Δημόσιας Υγείας, Σχολή Δημόσιας Υγείας, ΠΑΔΑ & η Πανελλήνια Ένωση Εποπτών Δημόσιας Υγείας (ΠΕΕΔΥ), διοργανώνουν την Παρασκευή 20 Μαΐου 2022 Ημερίδα με τίτλο το  “ΑΣΦΑΛΕΣ ΝΕΡΟ”.

  • Μια ημερίδα που συμπεριλάμβανε εξαιρετικούς επιστήμονες , οι οποίοι είχαν να προσθέσουν στην γνώση μας.

Με τον Πρόεδρο της Πανελλήνιας Ένωσης Εποπτών Δημόσιας Υγείας – Μακρυνό Γεώργιο, Υγιεινολόγος – ΕΔΥ , MSc, PhDc, να διαπιστώνει  ότι,  θα πρέπει να υπάρχει περισσότερος χρόνος για τις επόμενες ημερίδες.

  • Μια επισήμανση  για τον Κράλλη Αλέξη, Πρόεδρο Ένωσης Συλλόγου Ελληνικών Επιχειρήσεων Πισίνας, -μετά την ερώτηση που του έγινε – ότι στην απάντηση του για τις ατομικές πισίνες των καταλυμάτων βραχυχρόνιων μισθώσεων είπε ότι δεν χρειάζονται έλεγχο!! . Πρέπει να γνωρίζει ότι  υπάγονται στην ίδια νομοθεσία περί καταλυμάτων, όπως και στον (Αριθμ.Υ1γ/Γ.Π/οικ. 47829/ ΦΕΚ2161/Β/23.06.2017),όπου περιγράφονται αναλυτικά στο άρθρο 3 της παρούσας, α) (κατοικίες χώρους διαβίωσης πολλών ατόμων κ.λπ.) προκειμένου να περιοριστούν τυχόν δυσμενείς επιδράσεις στη Δημόσια Υγεία .

Κάλλιο αργά παρά ποτέ!!!

Έχει αρχίσει να συνειδητοποιείτε απ΄ όλους μας, ότι Όλοι χρειαζόμαστε έναν Σύμβουλο Υγιεινής (Υγιεινολόγο)  μιας και το κόστος αμοιβής του, είναι πολύ μικρότερο από το κόστος αντιμετώπισης των προβλημάτων στην καθημερινότητας μας, ενώ παράλληλα με την Αντιμετώπιση των προβλημάτων στην καθημερινότητα μας ‘’μειώνεται’’ η ανεργία.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω ενημέρωση ή τυχόν διευκρίνιση, παραμένουμε στην απόλυτη διάθεσή σας στο τηλέφωνο  2104829839, 6932245887 e-mail: vgenis@otenet.gr

Υ.Γ : Θα είμαι στην διάθεση, για όποιον φορέα θα μπορούσα να  φανώ χρήσιμος

Ιωάννης Βγενής

Cleaning Advisor

Παρακολούθηση επιμορφωτικών σεμιναρίων για αντιμετώπιση Υγειονομικών Κινδύνων και στον τουρισμό

Πηγήhttps://www.greenandcleanhotels.gr/παρακολούθηση-επιμορφωτικών-σεμιναρ/