Σχεδιασμός ελέγχων στις απεντομώσεις – μυοκτονίες.

Η ενημέρωση βοηθά στον ‘’απεγκλωβισμό΄΄ τεκμηριωμένων προτάσεων.

Α. ΓΕΝΙΚΑ

Επαρκής κατάρτιση ελεγκτών στις απαιτήσεις της νομοθεσίας.

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα και on line σύνδεση των ελεγκτών προκειμένου να λαμβάνονται και να διασταυρώνονται τα στοιχεία των ελεγχόμενων.

Επαρκές και αποτελεσματικό πρόγραμμα ελέγχων.

Οι επιβληθείσες κυρώσεις θα πρέπει να είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές.

Ετήσια επισκόπηση του προγράμματος ελέγχου, προκειμένου να εντοπιστούν δυνατά και αδύνατα σημεία κι ευκαιρίες για βελτίωση.

Αυστηρός περιορισμός της πώλησης των επαγγελματικής χρήσης βιοκτόνων σε φυσικά και νομικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται επαγγελματικά. Κάθετος έλεγχος πωλήσεων.

Στοχευμένες ενημερώσεις ενδιαφερόμενων σχετικά με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας, ειδικά στις περιπτώσεις όπου η εφαρμογή απεντομώσεων-μυοκτονιών παρουσιάζει εποχικότητα, πχ. σχολεία.

Συνεργασία με συναρμόδιες αρχές (πχ οικονομικές αρχές, αρχές ασφάλειας τροφίμων, ΣΕΠΕ) για ανταλλαγή στοιχείων και διενέργεια μικτών ελέγχων.

ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΑΡΧΕΣ

Οι αρμόδιες αρχές ελέγχου επαγγελματικής χρήσης βιοκτόνων προϊόντων οφείλουν να:

 1. θεσπίζουν διαδικασίες και/ή ρυθμίσεις για να διασφαλίζουν την αποτελεσματικότητα και την καταλληλότητα των επίσημων ελέγχων,
 2. θεσπίζουν διαδικασίες και/ή ρυθμίσεις για να διασφαλίζουν την αμεροληψία, την ποιότητα και τη συνέπεια των επίσημων ελέγχων σε όλα τα επίπεδα,
 3. διαθέτουν ή έχουν πρόσβαση σε επαρκή εργαστηριακή ικανότητα για αναλύσεις, δοκιμές και διαγνώσεις,
 4. διαθέτουν ή έχουν πρόσβαση σε επαρκή αριθμό κατάλληλα ειδικευμένων και έμπειρων υπαλλήλων για την αποτελεσματική και αποδοτική διενέργεια των επίσημων ελέγχων,
 5. διαθέτουν τις νομικές εξουσίες για τη διενέργεια επίσημων ελέγχων και άλλων επίσημων δραστηριοτήτων, καθώς και για την ανάληψη της δράσης,
 6. θεσπίζουν νομικές διαδικασίες για να διασφαλίζουν ότι το προσωπικό έχει πρόσβαση στους χώρους και στα έγγραφα των υπευθύνων επιχειρήσεων, έτσι ώστε να μπορεί να εκτελεί σωστά τα καθήκοντά του και
 7. καταρτίζουν σχέδια έκτακτης ανάγκης και είναι προετοιμασμένες για να εφαρμόσουν τα σχέδια αυτά σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, εφόσον είναι σκόπιμο

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Οι αρμόδιες αρχές διενεργούν επίσημους ελέγχους τακτικά, με την κατάλληλη συχνότητα η οποία καθορίζεται με βάση τον κίνδυνο (αυξημένοι έλεγχοι στις περιπτώσεις επικινδυνότητας και μειωμένοι έλεγχοι όταν δεν υφίσταται επικινδυνότητα).

Η επικινδυνότητα αξιολογείται με βάση:

 1. Επιχείρηση που δέχεται υπηρεσίες διαχείρισης παρασίτων:
  1. Εάν «Φιλοξενεί» ευαίσθητη κατηγορία πολιτών όπως παιδιά, ασθενείς, ηλικιωμένους (σχολεία, παιδικοί σταθμοί, νοσοκομεία, οίκοι ευγηρίας).
  1. Επιχειρήσεις μαζικής εστίασης και παρασκευής, επεξεργασίας και συσκευασίας τροφίμων (HACCP), όπου τα έντομα και τρωκτικά αποτελούν κίνδυνο για τα τρόφιμα.
  1. Ξενοδοχειακές μονάδες, στρατόπεδα, χώροι στέγασης αστέγων, χώροι στέγασης προσφύγων, μέσα μαζικής συγκοινωνίας και γενικά χώροι με συσσωρευμένη παρουσία ανθρώπων όπου τα έντομα και τρωκτικά αποτελούν κίνδυνο για τον άνθρωπο.
 2. Επιχείρηση που παρέχει υπηρεσίες διαχείρισης παρασίτων
  1. Ιστορικό παραβάσεων της κάθε επιχείρησης όσον αφορά τα αποτελέσματα των επίσημων ελέγχων που διενεργήθηκαν σε αυτούς και τη συμμόρφωσή τους 
  1. Μέγεθος επιχείρησης, όπου είναι αυτό δυνατόν
  1. Καταγεγραμμένες καταγγελίες και οποιαδήποτε πληροφορία ενδέχεται να υποδηλώνει μη συμμόρφωση
 3. Διαπιστωμένες παραβάσεις κατά τα τρία προηγούμενα έτη

Με βάση την ανωτέρω ανάλυση επικινδυνότητας πρέπει να καταρτίζεται ετήσιο πρόγραμμα ελέγχων το οποίο θα πρέπει να εξειδικεύεται από την κάθε υπηρεσία που διενεργεί τους ελέγχους. Για το ετήσιο πρόγραμμα ελέγχου οι αρμόδιες αρχές καλόν είναι να διενεργούν διαβούλευση με ενώσεις των ελεγχόμενων και να εξετάζουν τυχόν προτάσεις.

Για το σχεδιασμό της συχνότητας των ελέγχων με βάση τον κίνδυνο οι αρμόδιες αρχές λαμβάνουν υπόψη σχετικές κατευθυντήριες οδηγίες και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, όπου αυτό είναι δυνατόν (π.χ. RISK BASED PLANNING OF OFFICIAL CONTROLS )

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΛΕΓΧΩΝ

Οι επίσημοι έλεγχοι διενεργούνται χωρίς προειδοποίηση, εκτός αν η προειδοποίηση είναι απαραίτητη και πλήρως δικαιολογημένη για τη διενέργεια του επίσημου ελέγχου.

Οι επίσημοι έλεγχοι διενεργούνται, στο μέτρο του δυνατού, κατά τρόπο που περιορίζει στο ελάχιστο αναγκαίο τη διοικητική επιβάρυνση και την παρεμπόδιση των εργασιών για τους υπευθύνους επιχείρησης, χωρίς ωστόσο ο τρόπος αυτός να επηρεάζει αρνητικά την αποτελεσματικότητα του ελέγχου.

Κατά την εφαρμογή των ελέγχων, οι ελεγκτές χρησιμοποιούν ερωτηματολόγια (checklists) και έντυπα σύμφωνα με κεντρικά θεσπισμένη διαδικασία

Διαφάνεια των ελέγχων

1.   Οι αρμόδιες αρχές διενεργούν επίσημους ελέγχους με υψηλό βαθμό διαφάνειας και, τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο, κοινοποιούν, συμπεριλαμβανομένης της δημοσίευσης στο διαδίκτυο, τις σχετικές πληροφορίες σχετικά με την οργάνωση και τη διενέργεια των επίσημων ελέγχων.

Διασφαλίζουν επίσης την τακτική και έγκαιρη δημοσίευση πληροφοριών σχετικά με τα εξής:

α) το είδος, τον αριθμό και τα αποτελέσματα των επίσημων ελέγχων.

β) το είδος και τον αριθμό των περιπτώσεων μη συμμόρφωσης που εντοπίζονται.

γ) το είδος και τον αριθμό των περιπτώσεων στις οποίες ελήφθησαν μέτρα από τις αρμόδιες αρχές, όπως ανάκληση άδειας ή κυρώσεις.

Οι πληροφορίες αυτές μπορούν να παρέχονται, κατά περίπτωση, μέσω της δημοσίευσης της ετήσιας έκθεσης.

2.   Οι αρμόδιες αρχές θεσπίζουν διαδικασίες ώστε να εξασφαλιστεί ότι διορθώνονται κατάλληλα όλες οι ανακρίβειες στις πληροφορίες που διατίθενται στο κοινό.

Υ.Γ.: Σκέψεις – Προτάσεις σε συσκέψεις στελεχών που παραμένουν ‘’εγκλωβισμένες’’ στα συρτάρια. Θα είμαι στην  διάθεση, για όποιον φορέα θα μπορούσα να  φανώ χρήσιμος.

Πληροφορίες  με email στο info@klintec.gr ,ή καλέστε στα 2104829839, 6932245887

Ιωάννης  Βγενής
Cleaning Advisor

Πηγή : https://www.greenandcleanhotels.gr/σχεδιασμός-ελέγχων-στις