Έρευνες αγοράς για υπηρεσίες απεντόμωσης – μυοκτονίας και απολύμανσης.

Αρχίζουν να γίνονται έρευνες αγοράς –σαν  έμμεση διαβούλευσηγια υπηρεσίες εφαρμογών απεντόμωσης -μυοκτονίας και απολύμανσης, ως προεργασία πριν την διενέργεια διαγωνισμών , από διάφορους Φορείς. Οι λόγοι για μια τέτοια έρευνα αγοράς μπορεί να έχει σαν στόχο τον προσδιορισμό μιας πιθανής δαπάνης με τα ενδεικτικά κόστη του κάθε χώρου ξεχωριστά , ώστε να μπορεί να γίνει μια προεκτίμηση του προϋπολογισμού του συνολικού  έργου. 

Οι Δημόσιοι ή Ιδιωτικοί Φορείς ( Οργανισμοί-Υπηρεσίες), θα πρέπει να ζητούν πιο συγκεκριμένες  και τεκμηριωμένες αναλύσεις για τις εφαρμοστέες μεθόδους των υπηρεσιών  που θέλουν να αναθέσουν, με περισσότερες διευκρινήσεις ,π.χ,:

 • Να είναι άοσμα, μη τοξικά και εντελώς ακίνδυνα.

Ως μη τοξικά και εντελώς ακίνδυνα, …ενδείξεις οι οποίες δεν επιτρέπονται σύμφωνα με το άρθρο 69, παρ. 2 του καν 528/2012, σχετικά με τη Ταξινόμηση, Συσκευασία και Επισήμανση των βιοκτόνων.

 • Ο Ανάδοχος θα πρέπει να αντιμετωπίσει όλες τις προσβολές παρασίτων (κατσαρίδες, ψύλλους, κοριούς, κ.λ.π).

Ανάλογα με το πρόβλημα που υπάρχει σε κάθε χώρο και τις ιδιαιτερότητες του, χρειάζεται διαφορετική αντιμετώπιση  ακόμα και διαφορετικές εφαρμοστέες μεθόδους. Διαφορετική η αντιμετώπιση κατσαρίδας, τρωκτικών σε υπόγεια, φρεάτια και διαφορετική η αντιμετώπιση τους σε εσωτερικούς χώρους ή χώρους τροφίμων με σύστημα H.A.C.C.P. Έχουμε διαφορετικά κοστολόγια κλπ ειδικά όταν  οι εφαρμογές θα πρέπει να επαναληφθούν (χωρίς πρόσθετη αμοιβή) εάν μετά την εφαρμογή συνεχίζεται η επανεμφάνιση εντόμων και τρωκτικών, έως την εξάλειψη τους.

 • Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/86 με την οποία ο υποψήφιος Ανάδοχος θα δεσμεύεται για την άμεση ανταπόκριση, εντός 24 ωρών, σε κάθε κλήση για την επίλυση έκτακτων προβλημάτων.

Με βάση την ισχύουσα νομοθεσία –πρέπει να αναφέρεται σε όλες τις προκηρύξεις– ο υπεύθυνος επιστήμονας που φέρει την ειδική αναγγελία έναρξης από το ΥΠ.Α.Α.Τ. θα πρέπει να παρευρίσκεται για να επιβλέπει όλα τα στάδια εφαρμογής, αλλά και ότι δεν δανείζεται, δεν παραχωρείται και δεν επινοικιάζεται, (δεν γίνονται εφαρμογές με ανάθεση σε τρίτους από τον ανάδοχο),τότε ο κάθε ανάδοχος θα  πρέπει να έχει ως υπάλληλους, μέτοχους– συνιδρυτές 55-80 επιστήμονες για όλη την Ελλάδα,  4-8 επιστήμονες ανά περιφέρεια, ή 1-3 επιστήμονες ανά νόμο, οι όποιοι θα πρέπει αναφέρονται στην κάθε προσφορά. 

 •  Στην περίπτωση ενεργής προσβολής σε εσωτερικούς χώρους, η αντιμετώπιση θα είναι άμεση και η καταστολή θα γίνει με μηχανικά μέσα.
 • Να έχουν εναρμονίσει τις εργασίες τους σύμφωνα με την οδηγία 852/04 της Ε.Ε και το σύστημα H.A.C.C.P (Hazard Analysis Critical Control Points – Ανάλυση Κινδύνων και Κρίσιμα Σημεία Ελέγχου). Να διαθέτουν πιστοποιητικό Διασφάλισης Ποιότητας ISO 9001:2008 για παροχή υπηρεσιών Απολύμανσης – Απεντόμωσης – Μυοκτονίας
 • Ο Ανάδοχος υποχρεούται όταν ολοκληρώνεται πετυχημένα μία εφαρμογή καταπολέμησης εντόμων (απεντόμωση – εντομοκτονία) ή τρωκτικών (μυοκτονία) και εκτιμάται η παρουσία μικροβιακού φορτίου, να ακολουθεί η εφαρμογή της απολύμανσης που μπορεί να πραγματοποιηθεί με ψεκασμό ή εκ νέφωση (fogging).
 • Εκτός από τα χημικά προϊόντα ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει και εναλλακτικές μεθόδους καταπολέμησης.
 • Στόχος των απολυμάνσεων είναι η διατήρηση ενός υψηλού επιπέδου υγιεινής και η μείωση του κινδύνου μετάδοσης μολυσματικών ασθενειών σε ευαίσθητους χώρους όπου συνωστίζονται πολλά άτομα. Για τον λόγο αυτό είναι απαραίτητη η εφαρμογή ενός αποτελεσματικού προγράμματος απολύμανσης – μικροβιοκτονίας.

Για την διατήρηση ενός υψηλού επιπέδου υγιεινής και η μείωση του κινδύνου, σε περίπτωση ενεργής προσβολής σε εσωτερικούς χώρους  χρειάζονται  προεργασίες για την αντιμετώπιση  των ‘’απρόσκλητων εισβολέων’’,  αλλά το ίδιο και μετά από κάθε εφαρμογή σε εσωτερικούς χώρους, ώστε να μην αποτελέσουν εστία μόλυνσης κλπ. Χρειάζεται  λοιπόν μεγάλη προσοχή στην επιλογή της μεθόδου , γιατί μια εφαρμογή χωρίς την επαγγελματική κατάρτιση, τον απαιτούμενο επαγγελματικό εξοπλισμό, θα μπορούσε να αποφέρει αρνητικά αποτελέσματα με επιμόλυνση κλπ στους εσωτερικούς χώρους.

Ποτέ δεν ξεχνάμε λοιπόν, μετά από κάθε εφαρμογή Απεντόμωσης ή εφαρμογή εξουδετέρωσης τρωκτικών -Μυοκτονίας – σε εσωτερικούς χώρους, ότι πρέπει να γίνεται, πλήρη καθαριότητα με εξειδικευμένες Bio-εφαρμογές επαγγελματικής απορρύπανσης, εξυγίανσης και απολύμανσης κατά όγκο. Οι εφαρμογές μιας εξελιγμένης εναλλακτικής διαχείρισης  με τα καινοτόμα των συστήματα της ‘‘Καταλυτικής Οζονοποίησης ’  (με εξασφαλισμένη καταλυτική διεργασία υψηλής απόδοσης) , για απολύμανση – χωρίς την χρήση χημικών- δίνει την δυνατότητα προσαρμογής τους, έτσι ώστε να πετυχαίνουν μεγαλύτερη ‘’μικροβιολογική ασφάλεια’’  σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, δημιουργώντας παράλληλα και ένα αφιλόξενο περιβάλλον  στις κατηγορίες των ζωικών εχθρών που παρασιτούν και εξελίσσονται σε σημαντικό πρόβλημα  , αλλά και για  εφαρμογές  έλεγχου παρασίτων  κατά την μεταφορά και αποθήκευση προϊόντων.

Στις εξειδικευμένες επιτόπιες εφαρμογές έκτος από τα Πρωτόκολλα επαγγελματικών εφαρμογών  για τις  Bio- εφαρμογές Διαχείρισης Εσωτερικών Χώρων ,  πρέπει να δίνεται μεγάλη σημασία στην ανάλυση κινδύνων και επικινδυνότητας τους, ακόμα και για μελλοντικά προβλήματα. Με δεδομένο ότι  οι ασφαλείς και υγιεινοί εσωτερικοί χώροι είναι υποχρέωση όλων μας, οι Καινοτόμες Υπηρεσίες για την βελτιωμένη αποτελεσματικότητα των εφαρμογών , έτσι ώστε οι προκλήσεις των ‘’μικροβιολογικών  κίνδυνων’’   πριν ή/και μετά από τις εφαρμογές να αντιμετωπίζονται με την καλύτερη δυνατή απόδοση,  βάση της οποίας Νομοθεσίας του Υπουργείου Υγείας αλλά και της  εκάστοτε  Υπουργικής Απόφασης (νέες υγειονομικές διατάξεις).

Προσοχή: Μπορεί ο ανάδοχος να έχει ISO 9001:2008 για παροχή υπηρεσιών Απολύμανσης – Απεντόμωσης – Μυοκτονίας,  όμως η ειδική αναγγελία έναρξης από το ΥΠ.Α.Α.Τ.  δεν τον υποχρεώνει στο να γνωρίζει ο υπεύθυνος επιστήμονας , για την εκτίμηση παρουσίας μικροβιακού φορτίου και για εφαρμογές απολύμανσης. Θα πρέπει δε να επισημανθεί ότι ,για τις εφαρμογές  καθαρισμού, εξυγίανσης και την απολύμανσηςδεν είναι υποχρεωτική η παρουσία επιστήμονα . Μπορούν δε να γίνουν και με ανάθεση από τον ανάδοχο σε συνεργαζόμενη εταιρεία –επιχείρηση.

Ο ανάδοχος πρέπει να βεβαιώνει την ύπαρξη εξοπλισμού για τον ίδιο ή με συνεργαζόμενη επιχείρηση – εταιρεία, μαζί με την Βεβαιωμένη επαγγελματική εκπαίδευση για τις εφαρμοστέες μεθόδους, έκτος του ISO,  διότι μια εφαρμογή χωρίς την επαγγελματική κατάρτιση και τον απαιτούμενο επαγγελματικό εξοπλισμό (Antipollution Technology) , θα μπορούσε να αποφέρει επιμολύνσεις με τα συνακόλουθα αρνητικά αποτελέσματα, κλπ . Μετά το πέρας των εφαρμογών υπογράφονται Βεβαιώσεις Εφαρμογών και όχι Πιστοποιητικά.

Για την υγιεινή ,ως ‘’οδηγός για μια υγιή ζωή’’ αναφέρεται ότι,  το «υποτίθεται καθαρό» είναι πιο επικίνδυνο από το βρόμικο,   άλλα και το ότι δεν εξαλείφει το ‘’ανθρώπινο λάθος’’,  έναντι των μολυσματικών παραγόντων

Οι ανάδοχοι θα πρέπει να παρέχουν ξεχωριστή τεχνική προσφορά με ανάλυση των εφαρμοστών τους  μεθόδων για βαδιστικά, (κατσαρίδες, μύρμηγκα) εξωτερικών χωρών , ξεχωριστή για κατσαρίδες, μύρμηγκα, Ακάρεα των περιστεριώνΚοριούς (Bed Bugs)Ψύλλους, Άκαρι της ψώρας (Ψώρα)Ψύλλους,) σε εσωτερικούς χώρους. Το ίδιο ισχύει και στις περιπτώσεις μυοκτονίας σε εσωτερικούς χώρους ή εξωτερικούς χώρους, αλλά και για την απολύμανση σε κάθε χώρο ξεχωριστά.

Ο εξοπλισμός και οι μέθοδοι να έχουν  το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα  (πάνω από το 95% ) και να μην επιμολύνουν το οικείο περιβάλλον,  χωρίς μελλοντικές πολυδάπανες ‘‘κρυφές χρεώσεις’’  .Όπως αναφέρεται και στην εντομολογία ‘’το καλύτερο εντομοκτόνο είναι η καθαριότητα’’ και ότι ‘’το πιο δραστικό όπλο κατά των προσβολών’’ είναι ένα εξειδικευμένο επαγγελματικό σύστημα απορρύπανσης (Deep-Depollution). H απορρύπανση σε βάθος πρέπει να περιλαμβάνει μια ελεγχόμενη και δομημένη καθαριότητα, η οποία είναι πιο ενδελεχής – διεξάγεται με επιμέλεια – και με περισσότερη λεπτομέρεια από έναν καθαρισμό ή/και από έναν ‘’βιολογικό καθαρισμό ’’.

Η καθαριότητα και το πλύσιμο αντικειμένων και επιφανειών αλλά και του όγκου (m³) ενός χώρου, δεν αντικαθιστούν τις μεθόδους απολύμανσης, όπως και οι μέθοδοι απολύμανσης δεν αντικαθιστούν καθαριότητα και πλύσιμο, αντικειμένων και επιφανειών αλλά και του όγκου (m³) ενός χώρου.

Πληροφορίες oι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν:

 «Σε όλη τη διάρκεια της Ιστορίας, ο άνθρωπος έπρεπε να παλεύει με τη Φύση για να επιβιώσει. Σε αυτόν τον αιώνα, έχει αρχίσει να συνειδητοποιεί ότι για να επιβιώσει, πρέπει να την προστατέψει.»

Jacques-Yves Cousteau, 1910 – 1997, Γάλλος ωκεανογράφος .

Με σεβασμό στην ιδέα των «Δικαιωμάτων του βίου» , η συνεχής προσπάθεια μας για περαιτέρω βελτίωση της περιβαλλοντικής απόδοσης , αναδεικνύει στην πράξη το ειλικρινές ενδιαφέρον μας για την επίτευξη αυτού του στόχου, ως ηθική υπόμνηση και υπέρτατο χρέος , για την λήψη προληπτικών μέτρων  από όλους μας- Πολίτες και Πολιτεία!

Η επίτευξη της διατήρησης ενός υψηλού επιπέδου υγιεινής προσδιορίζει την επιτακτική ανάγκη λήψης μέτρων,  με την μεγαλύτερη μείωση ως προς το πλείστον σε αποδεκτά επίπεδα έως εξάλειψη- του κινδύνου μετάδοσης μολυσματικών ασθενειών , είναι απαραίτητη η εφαρμογή ενός αποτελεσματικού προγράμματος , προσαρμοσμένο σε Πρωτόκολλα επαγγελματικών εφαρμογών  ακόμα και με συμπληρωματικές εναλλακτικές τεχνολογίες ελέγχου χωρίς τη χρήση χημικών (Green Decontamination).

Μήπως λοιπόν για την ‘’κατακύρωση του κάθε διαγωνισμού’’ θα πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη, η εισαγωγή νέων καινοτομιών με ‘’πράσινες στρατηγικές’’ ειδικευμένων εφαρμοστέων μεθόδων προηγμένης τεχνολογίας , μαζί με την δομημένη και ελεγχόμενη αποτελεσματικότητα τους ,έτσι ώστε να μην κρίνεται ως η πλέον συμφέρουσα προσφορά μόνο από την οικονομική άποψη με βάσει την χαμηλότερη τιμή. Για την πρόληψη της ρύπανσης υπάρχει και το εγχειρίδιο [Αγοράστε οικολογικά! Ένα εγχειρίδιο για τις δημόσιες συμβάσεις για περιβαλλοντικά θέματα .pdf ].

Προσοχή : Πρέπει να γνωρίζουμε ότι κατσαρίδες ακάρεα, κοριοί, ψύλλοι, σκόρος, σαράκι και οτιδήποτε έντομο δεν Απολυμαίνονται. Θα συνεχίζουμε να υπενθυμίζουμε ότι το πρόβλημα ξεκινά από τους Υπάρχοντες ΚΑΔ., όπου το έχουμε επισημάνει  από τον Δεκέμβριο του 2014.!

Υ.Γ : Θα είμαι στην διάθεση, για όποιον φορέα θα μπορούσα να  φανώ χρήσιμος.

Οι ενδιαφερόμενοι-ες μπορούν, αποστέλλοντας πλήρη στοιχεία να ζητήσουν πληροφορίες στο email: vgenis@otenet.gr, ή να καλέσουν στα τηλέφωνα  2104829839, 6932245887.

Με εκτίμηση

Ιωάννης Βγενής

Cleaning Advisor

Πηγή: https://www.greenandcleanhotels.gr/έρευνες-αγοράς-για/

Σχετικά Άρθρα

 1. Θέματα προληπτικής υγιεινής για την προαγωγή υγείας.
 2. Κατσαρίδες και μικροτριχίδια τρωκτικών αιτίες αλλεργιών.!!
 3. Περί κατσαρίδων ..….συνέχεια!!
 4. Η ‘‘ανεξέλεγκτη χρήση’’ βιοκτόνων μας αφορά όλους!
 5. Το Bio-περιβάλλον στην προστασία του Περιβάλλοντος.
 6. Βελτιωμένη Αποτελεσματικότητα Εφαρμογών Περιβαλλοντικού & Υγειονομικού Ενδιαφέροντος.
 7. Η γη διατόμων ως εναλλακτική μέθοδος στην ανθεκτικότητα των παρασίτων;
 8. Οι εξελίξεις της επικίνδυνης και πολυδάπανης μούχλας !!!
 9. Θέλω μόνο ποιοτική καθαριότητα!